ท่านพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลภูเขียวเพียงใด
ต้องปรับปรุงแก้ไข ( 28 )
82.35%
พอใช้ ( 3 )
8.82%
ดี ( 2 )
5.88%
ดีมาก ( 1 )
2.94%