หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายธนกร คล่องรัฐ
รองปลัดเทศบาลตำบลภูเขียว
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลภูเขียว


นายธนกร คล่องรัฐ
รองปลัดเทศบาลตำบลภูเขียว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางศุภากร ซุยกระเดื่อง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางศิริพรรณ มานาดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางระวิวรรณ แก่นคง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายธนกร คล่องรัฐ
รองปลัดเทศบาลตำบลภูเขียว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นายณัฐ เจียมเรืองจรัส
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางศิริพรรณ มานาดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางชลธิชา กงเพชร
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน