หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลภูเขียว
 
นายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลภูเขียว
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
 
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
 
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
กองคลัง
 
กองช่าง
ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานทะเบียนราษฎร
- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานธุรการและงานสารบรรณ
- งานเลขานุการและงานรัฐพิธี
- งานนิติการ
   
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานการคลัง สถิติการคลัง
- งานบริหารข้อมูลข่าวสาร ทางท้องถิ่น
- งานธุรการและงานสารบรรณ
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี และงานระเบียบ
- งานธุรการ
- งานผังเมือง
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานธุรการ
ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
กองการศึกษา
 
กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานตลาด
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพ และงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานสัตวแพทย์
- งานธุรการและงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายแผนงาน และโครงการ
นักบริหารการศึกษา
- งานแผนงานและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
โรงเรียน
หน่วยศึกษานิเทศก์
- งานส่งเสริมสุขภาพ และมาตราฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูเขียว
จำนวนผู้เข้าชม 5,497,131 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
โทร : 061-947-4433
รับเรื่องร้องเรียน
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10