หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูเขียว
แบบจำลองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตำบลภูเขียว
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองภูเขียว
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
เทศบาลตำบลภูเขียว
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.pkcity.go.th
 
เทศบาลตำบลภูเขียว ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเรา ต่อไปครับ
 
ติดต่อ ทต. โทร : 044-861456 E-mail : phukeaw@hotmail.com, suwimon@pkcity.go.th

NEWS
"ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพิธี หน้า สำนักงานเทศบาลตำบลภูเขียว" ^__^
นางสุวิมล รัตนตรัยรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว
 
กิจกรรม
กิจการสภา
วีดิทัศน์


-VDO วีดิทัศน์- [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 164 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกค [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกค [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกค [ 25 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
 
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 150 
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนประชาภิบาล [ 24 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเศรษฐีแลนด์ [ 24 ก.ค. 2563 ]

 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
 
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานข้อมูลการสำรวจสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2358  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลสำหรับธุรกิจประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2369  [ 7 ส.ค. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการและสถานที่จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรมและการสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2328  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว23349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2348  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว2340  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว2359  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2357 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ส.ค. 2563 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลางเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2333  [ 7 ส.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2355  [ 7 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11465-11540 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11413-11464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2347  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2344  [ 6 ส.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการพิธีมอบรางวัลประจำปี 2562 ของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 6 ส.ค. 2563 ]
การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียงพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2332  [ 6 ส.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการป้องกันและฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2331  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การเรียกผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบที่ 3 สน.บถ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การอบรมโครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 กศ. มท 0816.3/ว2323  [ 5 ส.ค. 2563 ]
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล กศ. มท 0816.3/ว2322  [ 5 ส.ค. 2563 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2326  [ 5 ส.ค. 2563 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียน และสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2320 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2318 [เอกสารแนบ]  [ 5 ส.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 5 ส.ค. 2563 ]
 
  ดูทั้งหมด  
 
**ด่วนที่สุด** ซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 69 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 46 
เผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สืบสาน รักษา ต่อยอด [ 5 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563) [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 118 
***ด่วนที่สุด*** แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 64 
***ดวนที่สุด*** โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 115 
**ด่วนที่สุด**แจ้งการบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาคภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทินการดำเนินงานฯ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563  [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
เชิญประชุมการขับเคลื่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 54 
ขอประชาสัมพันธ์ \"โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563\" [ 4 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 135 
**ด่วนที่สุด** การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
***ด่วนที่สุด***การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมากชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 62 
แจ้งการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 194 
*** ด่วนที่สุด *** การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง [ 31 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข [ 30 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID - 19 [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 29 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
 
  ดูทั้งหมด  
 
 
 

ตระกร้าพลาสติก  

อ่างเก็บน้ำหนองผักปัง  

ผลิตภัณฑ์
OTOP   TRAVEL

สถานที่สำคัญ
 
 
 
 

กระดานสนทนา
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
SERVICE
 
 
แบบประเมินผลสำรวจ
   
 
  ท่านพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลภูเขียวเพียงใด
  ต้องปรับปรุงแก้ไข
  พอใช้
  ดี
  ดีมาก
 
GOOGLE EARTH
CLICK
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
CLICK
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
สายตรงปลัด
โทร : 044-861456
 
ศูนย์ดำรงธรรม
CLICK
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูเขียว
จำนวนผู้เข้าชม 4,277,743 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
โทร : 044-861456
รับเรื่องร้องเรียน
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความคุ้มครอง | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความั่นคงปลอดภัย
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ปิดหน้าต่าง
 

facebook
ทต.ภูเขียว

facebook
ทต.ภูเขียว
ทต.ภูเขียว