หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ภูเขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
 
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
       
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ บำนาญ หมวดงบประมาณและรายจ่ายทุกประเภท และเงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบ ประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ ภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
 
งานพัสดุและทรัพย์สิน  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการซื้อและจัดจ้าง งานการซ่อมและบำรุงรักษา งานจัดทำทะเบียนพัสดุ งานการตรวจสอบ การรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานการจำหน่ายพัสดุและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
งานการเงินและบัญชี  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ  
 
งานพัฒนารายได้  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อชำระภาษี งานตรวจสอบและจัดทำบัญชี ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบ คำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานส่งรายการโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน งานดำเนินการ เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน การเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น งานวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดทำรายได้อื่นๆ ของ เทศบาล งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดทำรายได้ของเทศบาล งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่รายได้อื่น งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การชำระภาษีอากร งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนดของแต่ละปี งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ ผู้เสียภาษีกรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ภายในกำหนด งานประสานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯและไม่เสียภาษี) โดยเสนอผู้บังคับบัญชา สั่งการ งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้ งานคัดลอกข้อมูล ที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษี บำรุงท้องที่ งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำ แปลงที่ดิน การจัดทำรายงานเสนอ งานทะเบียน งานบริการข้อมูล งานจัดเก็บและบำรุงภาษีบำรุงแผนที่ภาษี งานปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,5,6,9,11,12,17) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อ เจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อ ผู้ชำระภาษี(ผ.ท.4และ5) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่างๆ งานจัดทำรายงานประจำเดือน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
       
 
 
บทบาทหน้าที่ กองช่าง
       
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณูปโภค การสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน ก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรม งานวางโครงการและการก่อสร้างทาง ด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารด้านวิศวกรรม งานออกแบบ รายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทาง ด้านวิศวกรรม งบประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขอ อนุญาตปลุกสร้างสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม งานจัดทำผังเมืองรวม งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ งานพัฒนาและ ปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง งานอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม งานควบคุมให้ปฏิบัติ ตามผังเมืองรวม งานวิเคราะห์ วิจัยงานผังเมือง งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม งานเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานสารบรรณของกอง เช่น บันทึก ร่าง-โต้ตอบหนังสือภายในและภายนอก ลงทะเบียนรับ- ส่ง หนังสือ และเสนอหนังสือ งานการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร /รื้อถอน/การเปลี่ยนแปลง อาคาร งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้างกองช่าง จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท งานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ติดต่อประสานงานกับ เจ้าหน้าที่พัสดุกองคลังในการจัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ งานจัดทำทะเบียน ควบคุมพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุ ควบคุมการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง และการใช้ไฟฟ้า งานจัดพิมพ์แบบรายงานการก่อสร้าง งานรับคำร้องเรื่องต่าง ๆ งานจัดทำรายงานข้อมูลสถิติ ข้อมูลต่าง ๆ ด้านช่าง ตามหนังสือสั่งการ งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
  ฝ่ายการโยธา  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อนและสิ่งติดตั้งอื่น งานวางโครงการและควบคุมการ ก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงและรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาคำแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อนสร้าง งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุง รักษา งานจัดสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดทำดูแลรักษาเรือนเพาะชำและ ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ งานประดับตบแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์งานประมาณ ราคา ด้านภูมิสถาปัตย์ งานก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาการไฟฟ้าและแสงสว่างและสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานควบคุมดูแลการจัดอาคาร สถานที่และการไฟฟ้า สาธารณะ งานจัดสถานที่และติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างในงานรัฐพิธี งานประเพณีหรืองานอื่น ๆ งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่นๆ งานจัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการ จัดสถานที่ การไฟฟ้าและแสงสว่าง งานสำรวจออกแบบและประมาณราคาเกี่ยวกับการจัดสถานที่การไฟฟ้า และแสงสว่าง งานให้คำปรึกษาและแนะนำตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสถานที่การไฟฟ้าและแสงสว่าง งานศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานวางแผนและพัฒนาระบบการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานศึกษาและออกแบบการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานบริการและเผยแพร่วิชาการเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมน้ำเสีย และการบริการจัดการน้ำเสีย งานศึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย งานควบคุมและตรวจสอบระบบการระบายน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสียจากอาคารหรือ สถานประกอบการต่าง ๆ งานบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย งานวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพน้ำจากอาคารสถาน ประกอบการหรือแหล่งน้ำอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง งานศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและติดตามประเมินผลการบำบัด น้ำเสียงานอื่น  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูเขียว
จำนวนผู้เข้าชม 8,178,817 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
โทร : 061-947-4433
รับเรื่องร้องเรียน
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10