หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ภูเขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
       
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก / กอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาล โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
  ฝ่ายอำนวยการ  
 
งานบริหารงานทั่วไป  
    มีหน้าที่ควบคุมการจัดการ งานธุรการ งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่าย เอกสาร ร่างโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม ทางวิชาการและรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา  
 
งานการเจ้าหน้าที่  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อน ระดับ งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัตินายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาและเลขานุการ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำ การให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ งานออกคำสั่ง ไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานออกคำสั่งเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนของ คณะผู้บริหารและของพนักงานทุกตำแหน่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
งานธุรการ  
    หน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท.จ. , ก.ท. และ ก.ถ. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ฝ่ายปกครอง  
 
งานทะเบียนราษฎร  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้งและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและ ระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและ ระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับ วิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุม ตรวจสอบและจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้า ที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะและวางแผนหรือโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงแห่งชาติ งานประสานงานกับจังหวัด และอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานมวลชนต่าง ๆ เช่นการฝึกอบรมลูกเสือ ชาวบ้าน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
       
 
 
บทบาทหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
       
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน ตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือหรือความมั่นคง ของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานจัดทำงบประมาณ  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนงานทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภค หลักงานวิเคราะห์และ คาดคะเนรายได้ รายจ่าย ของเทศบาล ในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานกับหน่วยงาน ในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอ บริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลงานตามแผน และงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานศึกษาทางหลักฐาน รายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล อำเภอ จังหวัด และรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยวางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็น ของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์งานสารนิเทศ  
 
งานธุรการ  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความ สะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการภายในหน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ทำทะเบียนและเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
  ฝ่ายนิติการ  
 
งานนิติการ  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและงานร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติและงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูเขียว
จำนวนผู้เข้าชม 8,084,763 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
โทร : 061-947-4433
รับเรื่องร้องเรียน
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10