หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
 
บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
       
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก / กอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาล โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล โดยแบ่งส่วนราชการภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  
  ฝ่ายอำนวยการ  
 
งานบริหารงานทั่วไป  
    มีหน้าที่ควบคุมการจัดการ งานธุรการ งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และแจกจ่าย เอกสาร ร่างโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม ทางวิชาการและรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา  
 
งานการเจ้าหน้าที่  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อน ระดับ งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัตินายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาและเลขานุการ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมิน ผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้างประจำ การให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ งานออกคำสั่ง ไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานออกคำสั่งเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนของ คณะผู้บริหารและของพนักงานทุกตำแหน่ง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
งานธุรการ  
    หน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานแจ้งมติ ก.ท.จ. , ก.ท. และ ก.ถ. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ฝ่ายปกครอง  
 
งานทะเบียนราษฎร  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้งและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและ ระงับอัคคีภัย งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและ ระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเกี่ยวกับ วิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุม ตรวจสอบและจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้า ที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะและวางแผนหรือโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงแห่งชาติ งานประสานงานกับจังหวัด และอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานมวลชนต่าง ๆ เช่นการฝึกอบรมลูกเสือ ชาวบ้าน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
       
 
 
บทบาทหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
       
  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผน หรือโครงการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน ตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือหรือความมั่นคง ของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานจัดทำงบประมาณ  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนงานทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภค หลักงานวิเคราะห์และ คาดคะเนรายได้ รายจ่าย ของเทศบาล ในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานกับหน่วยงาน ในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอ บริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลงานตามแผน และงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ งานรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งานศึกษาทางหลักฐาน รายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล อำเภอ จังหวัด และรัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยวางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็น ของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์งานสารนิเทศ  
 
งานธุรการ  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความ สะดวกต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนราชการภายในหน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ทำทะเบียนและเบิกจ่าย พัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
  ฝ่ายนิติการ  
 
งานนิติการ  
    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและงานร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติและงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูเขียว
จำนวนผู้เข้าชม 7,738,810 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
โทร : 061-947-4433
รับเรื่องร้องเรียน
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10