ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ภูเขียว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 10 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563103,85581,551113,47840,112--------338,996
256253,97474,04054,789134,775140,230137,126103,257107,67797,97490,97157,54566,6691,119,027
256161,61545,27172,14357,39363,134101,17782,04176,06050,43463,70250,76839,662763,400
ยอดยกมาตั้งแต่ 6 ม.ค. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,740,186
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,961,609
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2555
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี