หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ภูเขียว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูเขียว
เทศบาลตำบลภูเขียว
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
สภาพสังคม
 
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว เป็นแบบสังคมเมือง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขาย โดยมีสถาน ศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะรองรับประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะใน เรื่องของศาสนาที่ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชากร ทำให้ประชากร มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เจริญและน่าอยู่ ยิ่งขึ้นไป
การศึกษา
 
ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว มีการจัดการศึกษา ดังนี้
โรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 มีจำนวน 2 แห่ง คือ

โรงเรียนภูมิวิทยา

โรงเรียนภูเขียว

โรงเรียนเทศบาลตำบลภูเขียว มีบุคลากรจำนวน 4 คน
โรงเรียนเอกชน มีจำนวน 1 แห่ง คือ

โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 2 แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูเขียว มีบุคลากร จำนวน 4 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบราณ มีบุคลากรจำนวน 6 คน
การศึกษานอกระบบ

ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.91 ของจำนวนประชากรทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว มีศาสนสถาน จำนวน 3 แห่ง คือ

วัดนครบาล

วัดโบราณ (โพธิ์)

วัดป่าภูเขียว
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพ สักการะ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองภูเขียว ภายในบริเวณศาลเจ้า ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองประกอบด้วย

องค์เจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็น เสมาแบบแผ่นหิน ขนาดหนา 35 ซม. กว้าง 72 ซม. สูง 2.38 ม. และเสาล้อมรอบ 4 มุม มุมละ 1 เสา (หมายถึงบริวารขององค์เจ้าพ่อซึ่งมีชื่อทั้ง 4 มุม ได้แก่ อินทร์ จันทร์ มั่น คง) กลองขนาดใหญ่ 1 ใบ พร้อมเครื่องสักการะอื่นๆ

ต้นไม้ขนาดใหญ่ มีอายุนับร้อยปี เช่น ต้นโพธิ์ ต้นจามจุรี

รูปปั้นพญานาค 7 เศียร 2 รูป วางอยู่ทางเข้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

หอปู่ตา (หอตาปู่)
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหลักแรก สร้างแล้วเสร็จในราวเดือนห้าปี พ.ศ.2500 ใช้เวลาการสร้างเดือนเศษ นับแต่ นำหลักเมืองมาจากบ้านแก้ง และได้จัดให้มีงานเฉลิมลอง เจ้าพ่อหลักเมืองทุกวันที่ 11 – 12 เมษายน ของทุกปี

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศาลเจ้าพ่อแสนคำ

พระธาตุกลางบ้านผักปัง
การสาธารณสุข
 
ภายในเขตเทศบาลตำบลภูเขียวมีศูนย์บริการสาธารณสุข ดังนี้
สถานพยาบาลของรัฐ มีจำนวน 1 แห่ง คือ

โรงพยาบาลภูเขียว
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน มีจำนวน 1 แห่ง คือ

โรงพยาบาลภูเขียว (ตึกหลวงตามหาบัว)
คลินิกเอกชน มีจำนวน 10 แห่ง คือ

คลินิกนายแพทย์ประทีป

คลินิกนายแพทย์พิศุทธิ์

คลินิกทันตแพทย์หญิงอ๊อบศรา

คลินิกนายแพทย์ไชยะ

คลินิกนายแพทย์วีระ

คลินิกนายแพทย์ธานินทร์

คลินิกนายแพทย์ชัยนันท์

คลินิกนายแพทย์นฤมล

คลินิกแพทย์หญิงโอทนี

คลินิกแพทย์หญิงนิธิมาวดี
 
การคมนาคม
 
เทศบาลตำบลภูเขียว มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางติดต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง โดยมีเส้นทางคมนาคม ที่สำคัญ ดังนี้
ทางรถยนต์

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ชัยภูมิ-ภูเขียว-ชุมแพ) เป็นถนนสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ และเป็นถนนสายหลัก ของอำเภอภูเขียว เชื่อมระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ซึ่งเริ่มจากอำเภอสีคิ้ว อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอแก้งคร้อ อำเภอภูเขียว อำเภอชุมแพ เพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัด เพชรบูรณ์ จังหวัดเลย และจังหวัดขอนแก่น

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2037 สายภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์-หนองบัวแดง เพื่อเชื่อมต่อไปยัง อำเภอภัคดีชุมพล อำเภอเทพสถิตย์ และอำเภอลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2187 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านหนองแวง ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว-อำเภอบ้านแท่น-อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 44 กิโลเมตร 4) ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2055 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 บ้านหนองสองห้อง-บ้านลาด-อำเภอคอนสาร เป็นเส้นทางที่ผ่านสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอภูเขียว คือ พระธาตุหนองสามหมื่น เมืองศาลาพันห้อง และเขื่อนจุฬาภรณ์ น้ำผุดทัพลาวของ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางหลวง รพช. สายภูเขียว-โอโล-บ้านแท่น ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
ถนนในเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล มีระบบโครงข่ายถนน ตรอกและซอยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 46 สาย ถนนในสายหลัก คือ สาย 201 ช่วงระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรสาขาภูเขียวถึงตลาดราชพัสดุ
สะพานลอยคนข้าม

ในเขตเทศบาล มีสะพานลอยคนข้าม จำนวน 1 แห่ง คือ บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูเขียว
แหล่งน้ำ
 
ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว มีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค และการประปาที่สำคัญ คือ

อ่างเก็บน้ำหนองผักปัง มีพื้นที่ 334 ไร่ ความจุ 1,375,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำที่เก็บน้ำดิบ จากลำน้ำพรม ต้นแม่น้ำอยู่อำเภอหนองบัวแดง ไหลผ่าน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ และไหลผ่านอำเภอภูเขียวลำห้วย กุดป้อมลงสู่หนองผักปัง และลำห้วยกุดจาน

ลำห้วยกุดป้อม

ลำห้วยกุดจาน
 
กีฬานันทนาการ
 
ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว มีการจัดสถานที่ให้บริการประชาชน พักผ่อนและทำกิจกรรมหลายประเภทตามความเหมาะสม ดังนี้
สนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว
ห้องสมุดประชาชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเขียว (บริเวณข้างโรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม)

ห้องสมุดบ้าน (ตั้งอยู่ในชุมชนที่ 9 )
สวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียวมีสถานที่ที่ประชาชน ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

บริเวณรอบหนองน้ำผักปัง
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลภูเขียวมี อุปกรณ์และกำลังพลในการดำเนินการ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ดับเพลิง จำนวน 18 คน

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    จำนวน 75 คน

รถดับเพลิง จำนวน 2 คัน

รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง

รถยนต์กู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน

เรือท้องแบนสำหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
    จำนวน 2 ลำ
การสื่อสาร
 
ไปรษณีย์โทรเลข

ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปการ สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 3 การสื่อสารแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม แบ่งการให้บริการออกเป็นบริการ ไปรษณีย์ คือ จดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการด้านการสื่อสาร โทรเลข พัสดุภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ และการรับฝากเงินและจ่ายเงินทางธนาณัติ รหัสไปรษณีย์ คือ 36110 ซึ่งมีการให้บริการแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างเพียงพอและทั่วถึง
สถานีวิทยุชุมชน

ในเขตเทศบาลตำบลภูเขียว มีสถานีวิทยุชุมชนภายในเขตเทศบาลจำนวน 3 สถานี คือ สถานีวิทยุชุมชนคลื่นความถี่ 106.85, 100.25 และ 98.25
โทรศัพท์

ในเขตเทศบาลมีการให้บริการโทรศัพท์อยู่ 1 แห่ง คือ สำนักงานบริการโทรศัพท์อำเภอภูเขียว มีหน้าที่ให้บริการ โทรศัพท์แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ในจำนวนนี้เป็นบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ เป็นประเภทของผู้เช่าที่เช่าหมายเลขมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ธุรกิจ โทรศัพท์สาธารณะ ตามลำดับ
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว มีหน้าที่ควบคุม และดูแลการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชน ทุกครัวเรือน ในเขตเทศบาลก็ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ ส่วนเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมบำรุง ไฟฟ้าสาธารณะ ที่ให้แสงสว่างตามถนน ตรอกซอยต่างๆ
ประปาในชุมชน
 
ไปรษณีย์โทรเลข

การให้บริการประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เป็นการดำเนินการของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งให้บริการ ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมด (ยกเว้น กรณีที่เกิดการขยายเขตชุมชนขึ้นใหม่ในเขตเทศบาล) นอกจากนั้นสำนักงาน ประปาภูเขียวยังได้ทำพิธีเปิดโครงการน้ำประปาดื่มได้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ทำให้น้ำประปาในเขตเทศบาล ตำบลภูเขียวสามารถดื่มได้ โดยปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
 
การพาณิชยกรรม/การบริการ
       
กิจการเกี่ยวกับการพาณิชยกรรมและการบริการ ในเขตเทศบาลพอสรุปได้ดังนี้
โรงแรม/ที่พัก มีจำนวน 5 แห่ง คือ

โรงแรมภูเขียว
ภูเขียวโฮมสเตย์

ภูสวย - น้ำใสรีสอร์ท
เฮือนไม้รีสอร์ท

สมจิตรเก็ตเฮ้าส์    
ตลาด มีจำนวน 1 แห่ง คือ

ตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียว (ผ่านมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)
  ธนาคาร มีจำนวน 5 แห่ง คือ
 
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  สถานบันเทิง มีจำนวน 5 แห่ง คือ
 
คันทรี่โฮม
รินดาคาราโอเกะ
ร้านดอกไม้กาแฟ
นีน่าคาราโอเกะ
 
โบราณบันเทิง            
  โรงพิมพ์ มีจำนวน 2 แห่ง คือ
 
โรงพิมพ์เทพอักษร
อ. เจริญการพิมพ์        
  สถานีขนส่ง มีจำนวน 1 แห่ง
 
สถานีขนส่งอำเภอภูเขียว            
  ร้านค้าสะดวกซื้อ จำนวน 3 แห่ง คือ
 
เทสโก้ โลตัส สาขาภูเขียว
ร้านเซเว่น - อีเลฟเวล จำนวน 2 แห่ง        
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูเขียว
จำนวนผู้เข้าชม 8,084,733 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
โทร : 061-947-4433
รับเรื่องร้องเรียน
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10